Opłaty

Opłaty za pobyt i wyżywienie  prosimy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na konto żłobka:
65 1020 4795 0000 9102 0278 1433

W tytule przelewu prosimy  podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.
UCHWAŁA NR XLVI/1277/23 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24 stycznia 2023 r

w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych
wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) oraz art. 54, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 2 i 64c ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75, poz. 952 i 2270)
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

Ustala się następującą odpłatność miesięczną za pobyt dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie, w skład której wchodzi:

1) miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w wysokości 13,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku budżetowym w przypadku pobytu dziecka w żłobku jednozmianowym oraz dwuzmianowym,

2) maksymalna opłata za wyżywienie dziecka w wysokości: a) 9.00 zł w żłobku jednozmianowym za dzień b) 9.50 zł w żłobku dwuzmianowym za dzień

3) opłata dodatkowa w przypadku wydłużenia czasu opieki nad dzieckiem ponad 10 godzin, w wysokości: a) 20 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę b) 50 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę

§ 2. 1. Odpłatność za kolejne dzieci z danej rodziny, uczęszczające do żłobków miejskich lub korzystające z innych form publicznej opieki przedszkolnej, obniża się posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin, które złożyły pisemne oświadczenie o liczbie dzieci korzystających ze żłobka miejskiego lub przedszkola publicznego u właściwego dyrektora żłobka miejskiego:

1) o 50% za drugie dziecko

2) o 75% za trzecie dziecko

3) o 100% za czwarte i każde następne dziecko

2. Ulga, o której mowa w ust. 1, jest naliczana od opłaty stałej za pobyt dziecka, począwszy od najstarszego dziecka w rodzinie korzystającego ze żłobka miejskiego lub ze świadczeń i usług wykraczających poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę udzielanych w jednej z form publicznego wychowania przedszkolnego.

3. Ulga, o której mowa w ust. 1 nie jest naliczana od dziecka w wieku 6 lat, które realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych lub zostało objęte inną formą wychowania przedszkolnego.